Desfăşurare licitaţie

REGULAMENT DE DESFĂŞURARE A LICITAŢIEI
 
Expunerea bunurilor mobile în vederea licitării.
 
Expunerea obiectelor se face cu două zile înainte de data ținerii licitației, la locul unde urmează a se ține licitația, anunțat pe site-ul SC Ara Art Collection SRL (Casa de Licitație) și în catalogul licitației.
Expoziția este deschisă publicului, potrivit programului anunțat pe site-ul Casei de Licitație, fără taxă.
Vizitatorii au obligația de a acorda mare atenție deplasării în spațiul expozițional. 
Daunele provocate exponatelor vor fi suportate de cel care se face vinovat, în conformitate cu legislația în vigoare.
Personalul Casei de Licitație acorda asistență (informări, precizări, detalii tehnice etc. despre obiectele expuse) vizitatorilor interesați.
Aceștia pot fi însoțiți de experți/evaluatori pentru a-și forma o parere cât mai avizată despre caracteristicile și valoarea obiectelor pe care intenționează a le achiziționa.
Fotografierea sau filmarea obiectelor se face numai cu acordul Casei de Licitaţie.
 
Participarea la licitație
 
La licitație poate participa orice persoană fizică sau juridică, indiferent de naționalitate sau rezidență. Pot participa la licitație persoanele direct interesate sau împuterniciți ai acestora, care au obligația să facă dovada mandatului încredințat.
Persoanele interesate care nu pot participa personal la vânzare o pot face în lipsă, fie prin formularea unei oferte scrise fie prin participarea telefonică prin intermediul personalului Casei de Licitație.
Aceste persoane sunt rugate sa ia legatura cu organizatorii pentru stabilirea modalității de participare la licitație.
 
Înscrierea participanților
 
Dreptul de participare la licitație este obținut în urma înscrierii la secretariatul licitației prin completarea integrală a formularului de înscriere, semnarea prezentului regulament, anexat la formularul de înscriere și obținerea cartonului de participant numerotat.
 
Desfășurarea Licitației
 
Licitația începe de la ora anunțată public. Strigarea și adjudecarea prețului se fac în euro. La începutul
licitației este stabilit cursul de schimb euro/leu utilizat de Casa de Licitație, curs în funcție de care se vor efectua plățile.
Conducătorul licitației anunță prețul de intrare în licitație pentru fiecare poziție/lucrare.
Licitația se desfășoară în ordinea menționată în catalog, fără pauză și fără limită de timp.
Licitaţia este strict ascendentă, confirmarea preţului propus de conducătorul licitaţiei făcându-se numai
prin ridicarea cartonaşului numerotat, procurat de la organizatori.
Adjudecarea poziţiei licitate se face irevocabil prin căderea ciocănelului, în favoarea numărului indicat de conducătorul licitației, după efectuarea a trei strigări ale prețului oferit de acesta.
În cazul în care o poziție/lucrare nu a fost licitată în momentul în care s-a ajuns la poziția respectivă și
ulterior, în timpul licitației, cineva dorește să liciteze pentru aceasta, poate solicita reprezentanților Casei de Licitație reintroducerea acesteia în cadrul licitației, licitația pornind de la prețul de intrare inițial.
Prin adjudecare participantul dobândește obligația de plată a prețului lucrării adjudecate și de preluare a acesteia în condițiile prezentului regulament.
Licitația se încheie după ce ultima poziție din catalog a ieșit din licitație.
Casa de Licitație asigură confidențialitatea identității cumpărătorilor, în limitele prevăzute de lege.
 
Plata obiectelor adjudecate
 
Plata integrală se efectuează în termen de maxim 7 zile de la data licitației.
În cazul întârzierii plății, cumpărătorul va datora penalizări de întârziere în cuantum de 0,3% pe zi din
prețul neachitat până la plata integrală a prețului de adjudecare.
Dacă prețul de adjudecare nu este achitat integral în termen de 14 zile de la data licitației, organizatorul este în drept să considere contractul născut prin adjudecare rezolvit de plin drept, fără intervenția instantelor de judecată și fără indeplinirea vreunei alte formalități în acest sens, urmând ca bunul să fie restituit deponentului sau vândut unui terț. Acest pact comisoriu de ultim grad nu afectează dreptul organizatorului, nesusceptibil de abuz, de a solicita și obține de la participant penalitățile prevăzute la punctul anterior și comisionul în procentul stabilit potrivit dispozițiilor de mai jos (la care se adaugă TVA aferent), calculat la valoarea de adjudecare a obiectului neachitat.
La valoarea de adjudecare, pentru bunurile culturale mobile se adaugă un procent de:
- 15,75% pentru poziţiile a căror valoare de adjudecare este mai mare de 50.000 lei;
- 17,75% pentru poziţiile a căror valoare de adjudecare este cuprinsă între 10.001-50.000 lei (inclusiv);
- 19,75% pentru poziţiile a căror valoare de adjudecare este de până la 10.000 lei (inclusiv);
din prețul de adjudecare, compus din comisionul Casei de Licitație și timbrul pentru arte plastice, potrivit dispozițiilor legale aplicabile. La acesta se adaugă TVA aferent.
Sumele de adjudecare, comisionul Casei de Licitație și taxele vor fi facturate în lei potrivit cursului
anunțat la începerea licitației.
 
Modalități de plată
 
Plata se poate face în numerar (doar în lei, la casieria Casei de Licitație) sau prin virament bancar, în contul Casei de Licitație, menționat în factura proformă.
 
Livrarea
 
Livrarea obiectelor adjudecate se efectuează la sediul Casei de Licitație, numai după încasarea integrală a prețului (respectiv valoarea de adjudecare, comisionul Casei de Licitație).
Starea de conservare și integralitatea obiectelor se verifică de catre cumpărător în momentul livrării.
Toate lucrările achiziționate de la casa de licitație sunt predate având aplicat pe verso sigiliul Casei de Licitație și sunt însoțite atât de certificatul de vânzare prevăzut de lege, cât și de fișa științifică eliberată din oficiu.
Persoanele interesate pot primi fișa științifică și pentru alte lucrari aflate în colecțiile personale, la cerere și contra cost.
 
Clauze finale
 
Catalogul obiectelor care urmează a fi licitate are caracter informativ. Pe toată durata expunerii obiectelor, pînă la data ținerii licitației, casa de licitații poate vinde unele dintre obiecte persoanelor interesate care achită preţul la care lucrarea urmează a fi scoasă la licitație, cu acordul prealabil al deponentului.
Exportul obiectelor adjudecate se efectuează de către cumpărător în condițiile legislației în vigoare, fiind necesar acordul Oficiului de Stat al Patrimoniului Național.
Casa de licitații poate asigura, contra cost și la cerere asistența în desfășurarea formalităților de export.
Pozițiile din catalog care, din cauza unor erori de redactare, ar putea crea confuzii sau interpretări, pot fi scoase de la licitație de către organizator, atunci când consideră necesar.
În cazul în care prezumtivul cumpărător dorește o contra-expertiză a obiectului, aceasta se poate face de experţii săi, numai în perioada expunerii obiectelor înainte de licitație. Expertiza se realizează cu participarea unei persoane de specialitate, desemnate de Casa de licitaţie, iar personalul acesteia va acorda tot sprijinul experţilor prezumtivului cumparator.
Posibilitatea participării la licitație este condiționată de completarea corectă și integrală a formularului de înscriere și de semnarea prezentului regulament.
Casa de Licitație păstrează dreptul de a publica imagini și descrieri ale obiectelor vândute în orice fel de materiale promoționale.
 

Depunere lucrări

Casa de Licitație ARA ART COLLECTION primește cu titlul de comision în vederea vânzării la licitație/directe de obiecte de artă, mobilier și altele (bunuri culturale mobile), în condițiile de mai jos:
  1. Primirea obiectelor
§  Depunerea obiectelor în vederea vânzării la licitație/directe se efectuează în baza prezentului contract de depunere (comision).
§  Casa de Licitație garantează păstrarea obiectelor depuse în condițiile legii.
§  Casa de Licitație asigură confidențialitatea identității deponenților, în limitele prevăzute de lege.
§  După efectuarea formalitaților de depunere și semnarea contractului, obiectele depuse rămân în custodia Casei de Licitație.
§  Casa de Licitație este singura în masură să stabilească data licitației la care obiectele vor fi expuse spre vânzare, cu condiția ca între data depunerii și data licitației să nu treacă un interval mai mare de 6 luni.
§  Regula anterioara nu se aplică în situația în care bunurile sunt susceptibile de a fi clasate, caz în care intervalul prevăzut la art. anterior pentru licitarea lor va începe să curgă doar după finalizarea procedurii de clasare, iar daca sunt clasate în fond și după expirarea termenului de preemțiune al statului, potrivit legii.

2.    Obligațiile deponentului
a)  Depunerea obiectelor se efectuează la sediul Casei de Licitație, în baza prezentului contract de depunere.
b)  Unele obiecte (ex. Mobilier), pot ramane în custodia deponentului, cu obligația din partea acestuia de a le pune la dispoziția Casei de Licitație în termen de maximum 24 ore de la solicitare. 
c)  Obiectele nevândute nu pot fi retrase într-un termen mai mic de 60 de zile dupa ținerea licitatiei.
d)  Obiectele nevandute în cadrul licitației vor fi ridicate de către deponent după încheierea celor 60 zile prevazute la art 2 (c), dar nu mai mult de 75 zile de la data licitației.
e)  Deponentul declară pe propria raspundere că este proprietarul de drept al bunurilor depuse pentru licitație și că are dreptul legal de dispoziție asupra acestora, fapt atestat de semnarea prezentului contract.

3.     Evaluarea
§  Prețurile minime de vânzare sunt stabilite numai de expertul Casei de Licitație cu acordul deponentului, sunt înscrise în preambulul la prezentul contract și sunt exprimate in EURO.
§  Pentru obiecte care necesită evaluarea la domiciliu (ex.: mobilier), Casa de Licitație asigură deplasarea specialiștilor în baza unei programări prealabile. Programarea se efectuează în ordinea solicitărilor la sediul firmei în timpul programului anunțat, sau telefonic, în același orar de funcționare. Costurile cu deplasarea și evaluarea vor fi suportate de deponent, conform contractului de prestări servicii încheiat între părți.

4.     Participarea la licitație
§  Obiectele depuse sunt expuse și participă la o singura licitație, stabilită de Casa de Licitație potrivit dispozițiilor prezentului contract. Părțile pot conveni ca lucrările nevândute să rămână în custodia Casei de Licitație în vederea participării la o licitație viitoare, sau în regim de galerie pănă la efectuarea vânzării ei. In caz contrar, se aplică dispozițiile art. 2 lit. d) din prezentul contract.
§  Casa de licitație își rezervă dreptul nesusceptibil de abuz de a retrage/nu înscrie la licitație orice obiect dacă, ulterior încheierii contractului de depunere există suspiciuni că acesta ar reprezenta un fals sau dacă există suspiciuni privitoare la dreptul de proprietate al deponentului asupra obiectului respectiv. 
§  Obiectele depuse pot fi reproduse în catalog și în alte materiale publicitare.

5.     Condiții financiare
§  In situația efectuării vânzării de obiecte înscrise la capitolul Diverse, Artă Decorativă, Carte/manuscris, deponentul primește din partea Casei de Licitație prețul de adjudecare în lei, din care se reține comisionul Casei de Licitație, respectiv 16,5% plus TVA aferent din prețul de adjudecare, precum și contravaloarea lucrărilor de restaurare efectuate de către casa de licitație. Orice altă taxare impusă de lege va fi anunțată și se va aplica.
§  În situația efectuării vânzării de obiecte înscrise la capitolul Artă Plastică, deponentul primește din partea Casei de Licitație prețul de adjudecare în lei, din care se reține de către Casa de Licitație un procent de 19,75% din prețul de adjudecare, compus din cota reprezentând dreptul de suită, potrivit dispozițiilor legale aplicabile, precum și comisionul Casei de Licitație. La acesta se adaugă TVA-ulp aferent. Se reține din prețul de adjudecare contravaloarea lucrărilor de restaurare efectuate de către casa de licitație. Orice altă taxare impusă de lege va fi anunțată și se va aplica.
§  De asemenea, în situații de forță majoră, în care deponentul dorește să retragă obiectele depuse în baza prezentului contract de depunere, acestea nefiind expuse sau participante în vreo licitație, iar casa de licitație a efectuat lucrări de restaurare asupra lor, deponentul este obligat să plătească o taxă ce semnifică contravaloarea lucrărilor de restaurare efectuate de către casa de licitație. Această taxă este stabilită de către casa de licitație la momentul retragerii obiectului.
§  Plațile către deponenți se efectuează în termen de 20 zile de la data încasării integrale a prețului obiectelor.
§  Pentru obiectele plătite de către cumpărător prin bancă, achitarea sumelor care revin deponentului se efectuează în termen de 20 zile de la data intrării banilor în contul Casei de Licitație. 
    
6.      Dispoziții finale

§  Pentru obiectele nevândute și neridicate de către deponent în termenul stabilit prin contract, Casa de Licitație aplică o penalitate de 2% din prețul minim de vânzare a acestora pentru fiecare zi de depozitare. 
§  Obiectele nevândute în cadrul licitației se pot vinde, cu acordul deponentului, la prețuri mai mici, pe baza ofertelor cumpărătorilor.
§  Obiectele nevândute în cadrul licitației se pot vinde fără acordul deponentului dacă cumpărătorul oferă prețul minim de intrare în licitație.
§  Pentru lucrările de artă plastică vândute prin intermediul Casei de Licitație se eliberează un certificat care confirmă vânzarea lucrării adjudecate.